Pagpapahalaga sa tamang oras

Ipahayag ang iyong paksa sa loob ng itinakdang oras, at gamitin ang mga angkop na bahagi ng iyong oras para sa bawat seksiyon ng pahayag.

Ang pagkaing masustansiya ay kailangan ng katawan para manatiling malusog. Sa hinaharap, maaaring mabilisan na rin ang proseso Pagpapahalaga sa tamang oras paano ka sisikat.

Ang ating mga pulong ay nakaiskedyul na mag-umpisa at magtapos sa itinakdang oras. Subukin nang ilang ulit ang iyong plano, na gumagawa ng kinakailangang mga pagbabago. Hugasan ang mga paa araw-araw bago matulog. Pagkatapos, ikapit ang payong iyon habang binabasa mo nang malakas ang materyal na iniatas sa iyo.

Ang tamang oras ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa iyong atas at sa pagnanais na maghandang mabuti. Bigyan mo ng palugit ang iyong sarili sapagkat ang pagbigkas ng iyong pahayag sa harapan ng tagapakinig ay maaaring maging mas mahaba nang kaunti kaysa noong nag-iinsayo kang mag-isa.

Maghugas ng kamay bago at matapos kumain at tuwing manggagaling sa palikuran. Uminom ng anim hanggang walong basong tubig araw-araw. Ang oras daw ay ginto na hindi nararapat na aksayahin laman sa mga walang kawenta-kwentang bagay bagkus ay dapat gamitin sa mga makabuluhan at kapaki-pakinabang na gawain.

Kailangang magtakda ng sapat na panahon sa bawat pangunahing punto ng pagtuturo. Ang pagiging tama sa oras ay may malapit na kaugnayan sa wastong paghahati ng mga bahagi ng isang pahayag. Magtakda ng angkop na oras para sa bawat bahagi ng iyong pahayag, at sundin iyon.

Wastong Paghahati ng mga Bahagi. Ang katulad na mga simulain ay kumakapit kapag ikaw ay nagpapahayag. Ang atas mo ba ay pagbabasa? Noong kapanahunan ng Bibliya, ang pangmalas ng mga tao sa buhay ay naiiba kaysa sa maraming dako sa ngayon.

Planuhin na makarating sa mga pulong ng kongregasyon nang 15 hanggang 20 minuto bago magsimula ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng oras na kailangan sa paghahanda mo at ng iyong pamilya.

Huwag tangkaing isiksik ang sobrang materyal.Huminto siya upang manood. Nakaisang oras siya sa panonood. Nang siya ay makarating sa palasyo ang araw ay palubog. Ang mga pintuan ng palasyo ay sarado na. Ano-ano ang inyong mga natuklasan mula sa kwento?

Bakit kaya nasabi ng karamihan na time is gold? MGA LAYUNIN: a. Natutukoy ang mga mensaheng napapaloob sa kwentong "Si. Sa ilang bahagi ng daigdig sa ngayon, may gayunding pangmalas sa oras.

Gayunman, bagaman dahil sa lokal na kostumbre o personal na kagustuhan ay relaks nang kaunti ang mga tao hinggil sa oras, maaari tayong makinabang sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng angkop na pansin.

Jul 10,  · Matulog sa tamang oras. Iwasang magpuyat para maging masigla ang katawan at pag-iisip at mapanatili ang makinis na balat.

8. Uminom ng anim hanggang walong basong tubig araw-araw.

Ang katawan ay nangangailangan ng tubig para lumabas ang mga dumi sa loob ng katawan. 9. Putulan at linisin ang mga kuko sa kamay at paa. Dahil sa ugaling ito,madalas nating ipagbukas ang mga bagay na magagawa natin fresh-air-purifiers.com ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin natatapos ang ating gawain sa tamang fresh-air-purifiers.comng oras ang ating nasasayang at ito rin ang dahilan kung bakit nahuhuli tayo sa mga gawain.

Sep 01,  · Matutong pahalagahan ang oras. Huwag sayangin ang natitirang oras sa paggawa ng mga mahahalagang gawain.:).

Sep 13,  · This feature is not available right now. Please try again later.

Download
Pagpapahalaga sa tamang oras
Rated 5/5 based on 48 review
(c)2018